උසස් පෙළ සිසුන් බදවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කල්දැමීම.

උණුසුම් පුවත්
උසස් පෙළ සිසුන් බදවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කල්දැමීම.
Posted on 15th July, 2020 by Srimal Madushanka

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නියමය පරිදි අ.පො.ස(උ/පෙළ) පන්ති සඳහා නවක සිසුන් බදවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ දින නියමයක් නොමැතිව කල්තැබූ  බව මෙයින් දැනුම් දෙමි.

- විදුහල්පති -