පාසල් ශිෂ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම

උණුසුම් පුවත්
පාසල් ශිෂ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම
Posted on 21st June, 2020 by Srimal Madushanka

පාසල් ශිෂ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම 2020 


හ/රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සියලුම සිසුන් 2020-08-01 දිනට පෙර මෙම වෙබ් අඩවියේ Development Society වෙබ් පිටුව තුළ අන්තර්ගත කර ඇති ශිෂ්‍ය තොරතුරු පත්‍රිකාව සම්පූර්ණ කරන්න.


පාසල් සංවර්ධන සමිතිය 
හ/වීරකැටිය රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලය