අ.පො.ස උසස්පෙළ පන්ති වලට ඇතුලත් වීම 2020-2022 සහ 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහන - 2020

උණුසුම් පුවත්
අ.පො.ස උසස්පෙළ පන්ති වලට ඇතුලත් වීම 2020-2022 සහ 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහන - 2020
Posted on 17th May, 2020 by Dushyanthi De silva


හ/වීරකැටිය රාජපක්‍ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලය - අ.පො.ස උසස්පෙළ පන්ති වලට ඇතුලත් වීම 2020-2022


අයදුම් කිරීම සඳහා උපදෙස් (Instructions)


අයදුම් කරන්න URL :info.moe.gov.lk


13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහන - 2020

13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහන - අයදුම්පත්‍රය

2020-06-12 දිනට පෙර සම්පුර්ණ කරන්න.